Speciallärare Therese Lennhager skapar en trygg, engagerande och varierad lärmiljö med Lumio och SMART Board

Therese Lennhager på Strömskolan i Marks kommun arbetar med Lumio och SMART Board

Therese Lennhager arbetar som speciallärare med inriktning språk, skriv- och läsutveckling i de lägre årskurserna. För henne är SMART Boarden ett viktigt arbetsredskap för att kunna skapa en varierad undervisning med tydlig struktur som samtidigt väcker elevernas nyfikenhet.

De elever som Therese Lennhager möter har oftast läs- och skrivsvårigheter och de kommer till henne för att arbeta individuellt eller i små grupper. Hon lägger stor vikt vid att eleverna ska känna sig trygga och planerar därför lektionerna efter en förutsägbar arbetsgång med både analoga och digitala läromedel.
— Jag arbetar ofta med läsinlärning, bokstäver och ljud. För att eleverna ska känna sig trygga följer lektionen en tydlig struktur. Om vi arbetar med ett moment i en arbetsbok, läsebok eller i ett spel har jag ofta gjort samma eller liknande övning i Lumio eller på SMART Boarden så att eleven får träna samma moment en gång till fast på ett annat sätt.

Therese Lennhager skapar en trygg och engagerande lärmiljö med Lumio och SMART Board

Therese Lennhager individanpassar undervisningen efter varje elevs behov med utgångspunkt i elevens styrkor och för att väcka nyfikenhet och engagemang använder hon ofta de spelbaserade övningarna i Lumio på SMART Boarden.
— Jag brukar anpassa övningarna i Lumio så att de är tydliga och enkla. När eleverna känner att de lyckas växer deras självkänsla och engagemang. Hos mig kan de ofta arbeta direkt på SMART Boarden vilket de flesta tycker är kul. Ibland skapar jag nya SMART Board-övningar tillsammans med eleven och det väcker också engagemang.

Hon använder bilder och symboler från exempelvis Fonomix och Praxisalfabetet för att förstärka inlärningen och när hon behöver förklara ett nytt ord eller begrepp är det enkelt att söka efter bilder i den inbyggda sökfunktionen på SMART Boarden.
— När vi arbetar med läsning och bokstäver använder jag mig av multisensoriska metoder där alla sinnen används, se, höra, känna. Genom att eleverna spårar och skriver bokstaven på SMART Boarden samtidigt som de lyssnar på och säger ljudet lagras bokstaven i minnet, säger Therese Lennhager.

Speciallärare Therese Lennhager skapar en varierad undervisning med Lumio och SMART Board

Möjligheten att dela Lumio-lektioner till elevernas enheter ser hon som en stor fördel då eleverna kan fortsätta arbeta i välkända övningar och aktiviteter även efter lektionen.
— Ibland delar jag Lumio-övningar med eleverna genom Google Classroom så att eleven kan fortsätta öva på egen hand med de moment vi redan tränat på. Då brukar jag göra inställningar så att eleven får direkt återkoppling och kan pröva igen tills det blir rätt. När eleverna är hos henne och arbetar finns Therese bredvid.
— Eftersom jag möter eleverna i små grupper eller individuellt blir det fler möjligheter till spontana stunder när jag och eleven kan skapa innehållet i lektionen tillsammans. Jag brukar samtala och ställa följdfrågor eller ge ledtrådar för att eleven ska lyckas i sitt arbete, målet är att höja självkänslan hos eleven i det moment vi tränar. Jag tycker mycket om att använda mig av SMART Board och Lumio i min undervisning eftersom det ger mig verktyg att variera undervisningen och väcka nyfikenhet hos eleverna, men även för att jag med hjälp av verktygen kan skapa en tydlig struktur och anpassa övningarna individuellt för varje elev.

Om Therese Lennhager

Therese Lennhager bor i Kinna och arbetar på Strömskolan i Marks kommun. Hon arbetade tidigare som klasslärare innan hon vidareutbildade sig till speciallärare med inriktning språk, skriv- och läsutveckling. Therese fick sin första SMART Board i klassrummet 2007 och planerade och genomförde då sina lektioner i SMART Notebook som hon fortfarande använder tillsammans med Lumio. Som speciallärare har Therese tillgång till ett litet klassrum med en SMART Board där eleverna har möjlighet att arbeta direkt på skärmen.

Ladda hem lektionen

Skapa gratiskonto på Lumio och ladda hem lektionen som om bokstäver som eleverna arbetar med på bilderna.